Organisation

Studieförbund och folkhögskolor

Kärnan i folkbildningen i Västerbotten är studieförbunden och folkhögskolorna. Studieförbunden har sin egen profilering beroende på de folkrörelser och organisationer som är medlemmar i respektive förbund. Det finns 10 statsbidragsberättigade studieförbund enligt folkbildningsförordningen. SISU Idrottsutbildarna har egen statsbidragsförordning. Studiecirkeln är den dominerande verksamheten för studieförbunden och bedrivs i de mest skiftande ämnen. Kulturprogram av olika slag är den andra stora verksamheten för studieförbunden.

I Västerbotten finns 7 folkhögskolor varav 5 ägs och drivs av rörelser eller andra organisationer och 2 ägs och drivs av Västerbottens läns landsting.

Folkhögskolorna har en studieform för vuxna med företräde för sökande som har kort skolutbildning. Den frihet som folkhögskolorna har att utforma sina kurser utifrån skolans egen inriktning och profil ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studierna utifrån förkunskaper, intressen och behov. Utmärkande för studier vid en folkhögskola är att man arbetar med mindre och mer sammanhållna studiegrupper och utgår från deltagarna. Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga på folkhögskolorna.

Länsbildningsförbundet

Folkbildning Västerbotten vill tydliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Folkbildning Västerbotten är regional part och företrädare för folkbildningens branschsamverkan med uppgift att öka och bredda dialogen mellan folkbildningen och offentlig sektor samt andra samhällsbyggande aktörer.

Folkbildning Västerbotten ska främja medlemmarnas folkbildningsarbete genom:

  • Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
  • Kommunikation och opinionsbildning
  • Organisationsövergripande relationer/avtal
  • Intern kompetensutveckling

Ytterligare en uppgift Folkbildning Västerbotten har är att fördela det regionala utvecklingsanslaget till 10 av studieförbundsorganisationerna.

Folkbildningsförbundet (FBF)

Medlemmar i Folkbildningsförbundet är de 10 studieförbunden som får statsbidrag enligt folkbildningsförordningen. Folkbildningsförbundet är det centrala organ som Folkbildning Västerbotten samarbetar med för att främja studieförbundens folkbildningsarbete på regional och lokal nivå.

FBF arbetar med att synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället. FBF är också studieförbundens förhandlingspart och ingår gemensamma avtal.  Folkbildningsförbundet är studieförbundens mötesplats för kunskaps- och